top of page

Forretningsbetingelser

Om forretningsbetingelserne:

 

1. Følgende forretningsbetingelserne gælder for al rådgivning ydet af Vivolex Advokatfirma, medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten med hensyn til en bestemt opgave.

 

 

Juridisk bistand:

 

2.  Bistanden ydes, såfremt andet ikke er aftalt af advokat Silas Hecht, der er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

 

Juridisk bistand ydes i overensstemmelse med Retsplejeloven og Advokatsamfundets regler, herunder regler om professionel handlemåde, adfærd og etik. Der henvises til Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

 

3. Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring hos HDI-Danmark Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø, policenummer 156-08657631-14007, og har stillet garanti efter reglerne fastsat af Advokatsamfundet. De konkrete forsikringsvilkår udleveres efter begæring.

 

 

Regler om hvidvaskning:

 

4. Advokatfirmaet er undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskningsloven”).

De sager der er omfattet af hvidvaskloven er sager hvor der ydes bistand ved rådgivning om eller udførelse af transaktioner for klienter i forbindelse med:

i) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,

ii) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,

iii) åbning eller forvaltning af bankkonti eller værdipapirdepoter,

iv) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller

v) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, fonde m.v., eller

eller når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.'

I sager omfattet af hvidvaskloven skal advokatfirmaet skal indhente oplysninger om alle klienters identitet. Under hensyn hertil skal advokatfirmaet modtage følgende oplysninger:

 

For private skal modtages oplysning om navn, adresse og cpr. nr. Som dokumentation for klientens identitet er det et krav, at advokatfirmaet modtager kopi af pas eller kørekort + sygesikringsbevis.

 

For selskaber og andre juridiske personer skal oplyses cvr. nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn, adresse og cpr. nr. på de fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer den juridiske person. Loven indebærer, at advokatfirmaet ikke må påbegynde sagsbehandlingen, førend advokatfirmaet har modtaget de i henhold til loven fordrede identitetsoplysninger. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

 

 

Fortrolighed og intern viden:

 

5. Advokatfirmaet er efter de advokatetiske regler underlagt tavshedspligt, der omfatter alle oplysninger modtaget fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for klienten. Alle medarbejdere hos advokatfirmaet er omfattet af tavshedspligt.

 

Tavshedspligten omfatter ikke forhold og oplysninger som advokatfirmaet efter lovgivningen har pligt til at oplyse til offentlige myndigheder eller eksempelvis i henhold til Hvidvaskningsloven.

 

6. Vi korresponderer sædvanligvis via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer, uretmæssig overvågning, forfalskninger eller andre forhold som følge heraf.

 

 

Fakturering og acontohonorar:

 

7. Fakturering sker, medmindre andet er aftalt, på månedsbasis hver den 20. i måneden og er baseret på blandt andet medgået tidsforbrug med den til enhver tid gældende timetakst p.t. 1.600,00 kr. plus moms, svarende til 2.000,00 kr. inklusiv moms. Overslag over salærets fulde beløb vedrørende gennemførelse og afslutning af sagen er alene indikativ, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Ejendomshandler afregnes, når der foreligger en endelig handel.

 

Inkassosager afregnes som udgangspunkt, når debitor har betalt hovedstol og sagsomkostninger. I sager hvor der indgås afdragsordninger som administreres af Vivolex Advokatfirma bliver sagerne afregnet når debitor har betalt et beløb til Vivolex Advokatfirmas klientkonto, svarende til vores honorar. Derefter udbetales der a´conto én gang om måneden, med fradrag af yderligere rente plus moms og administrationshonorar, indtil den fulde gæld er inddrevet. 

Udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og kontrakter afregnes, når dokumenterne er udarbejde og godkendte af klienten. 

 

8. Betalingsvilkår er 6 dage netto fra faktureringsdatoen. Der beregnes og opkræves forsinkelsesrenter (morarenter) i overensstemmelse med rentelovens regler for forbrugere og 2 % pr. måned for erhvervsvirksomheder.

 

 

Klientkonto:

 

9. Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom og indsættes på klientkonto. Med mindre andet er aftalt med klienten, føres klientkontoen hos Nykredit Bank A/S, og klientens opmærksomhed henledes på, at reglerne om dækning af indskud i nødlidende banker som udgangspunkt har et dækningsmaksimum på € 100.000 inklusive det indskud klienten selv måtte have hos den pågældende bank.

 

 

Udlæg:

 

10. Advokatfirmaet er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten.

 

 

Erstatningsansvar og forsikring:

 

11. Advokatfirmaet er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for et eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten.

 

Advokatfirmaets erstatningsansvar, herunder enhver ejers og ansat advokats erstatningsansvar, er begrænset til forsikringens dækningsmaksimum. Forsikringens dækningsmaksimum er på kr. 2,5 mio. pr. advokat pr. år og det samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan ikke overstige kr. 2,5 mio. Opmærksomheden henledes på, at eventuelle øvrige krav kan reducere dækningsmaksimum.

 

Klienten opfordres ved opstart af ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler klienten.

                         

12. Erstatningsansvar for ethvert tab omfatter kun direkte tab og omfatter dermed ikke driftstab og indirekte tab, herunder tab af overskud, data eller goodwill.

 

13. Erstatningsansvaret omfatter heller ikke rådgivning eller ydelser, der er ydet eller leveret af andre personer end advokatfirmaet, herunder udenlandske advokater og andre af klientens rådgivere.

 

Lovvalg og værneting:

 

14. Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

 

Klagemulighed:

 

15. Det er muligt at klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

bottom of page